suwat-psb
เกี่ยวกับเรา
" We Care You More "
2540 " บริษัท พี.เอส.บี.อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"
เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2540 โดยกลุ่มบุคคลากร วิศวกร สถาปนิก มัณฑากร ซึ่งมี ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี งานของเราเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา คิด วางแผน ออกแบบ จนถึงงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานระบบ งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานอื่น ๆ " จากความฝันของคุณเราจะสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นได้จริง "
ปณิธานของเรา "เราจะรักษาสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหา ใด ๆ ในงานก่อสร้างแค่ไหน เราจะไม่ทิ้งงานกลางคัน บริษัท พี.เอส.บี.อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จะเป็น บริษัทฯ ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ ตลอดไป"